Státnice z elektrotechniky

Částečně zpracované otázky

Názvy otázek černou barvou, které nejsou odkazem, nejsou a nebudou zpracovány. Objevíte-li chyby, upozorněte mě prosím emailem na adresu jjohnyk@seznam.cz.

Vektory jsou psány tučně nebo s šipkou, místy nejsou označeny vůbec. Velikost vektoru je označena svislými závorkami. Matice jsou psány tučně, číselné množiny tučnou kurzívou.

Kapitoly

1 Veličiny popisující elektrické pole φ, E, D, ε, Gaussova věta

2 Elektrostatické pole jednoduchých těles (rovina, koule, válec)

3 Kondenzátor, kapacita, energie nabitého kondenzátoru a elektrického pole

4 Vedení proudu v kovech, polovodičích, elektrolytech, plynech. Výpočet odporu kovového vodiče

5 Elektrické zdroje, náhradní schémata. Výpočet stejnosměrných proudů a napětí v elektrických obvodech, metody výpočtu

6 Magnetické veličiny H, B, μ, základní vztahy (Ampérův zákon)

7 Magnetické obvody, výpočet obvodů složených z různých materiálů

8 Elektromagnetická indukce, Faradayův zákon. Indukčnost vlastní a vzájemná. Vířivé proudy a skinefekt

9 Přechodové jevy v obvodech s R, L, C

10 Střídavé proudy a napětí v lineárních obvodech, charakteristické veličiny (Ief , Ist). Symbolický počet, obvody s R, L, C. Fázorové diagramy

11 Jednofázové a vícefázové soustavy

12 Rozvodné sítě, požadavky a výpočet základních typů

13 Vlastnosti lineárních dvojbranů, význam prvků matic a určování jejich hodnot

14 Lineární jednobrany a dvojbrany, pozitivně-reálná funkce. Základní typy dvojbranů (normovaná dolní propust)

15 Homogenní vedení, telegrafní rovnice, primární a sekundární charakteristiky, činitel odrazu, přenosu, odrazu a útlumu

16 Usměrňovače, vyhlazovací filtrace, regulace a stabilizace napětí

17 Principy a funkce snímačů, převodníků a čidel používaných k převodu fyzikální veličiny na elektrické veličiny (teplota, tlak, síla, osvětlení, zvuk)

18 Magnetoelektrické měřiče proudu a napětí, rozsah, citlivost, změna rozsahu, měření napětí a proudu

19 Elektrodynamické měřiče, měření výkonu stejnosměrného a střídavého proudu

20 Můstkové metody měření odporů, kapacit a indukčností

21 Rezonanční metody měření

22 Převodníky pro měření součtu, rozdílu, součinu a podílu veličin

23 Číslicové voltmetry, AD a DA převodníky

24 Osciloskopy: blokové schéma, popis, funkce, použití


Otázky si můžete stáhnout jako celek v několika formátech
PDF
335 kB
PostScript
442 kB
DVI
207 kB

Odkazy: Státnice z elektroniky, Lidové písně Krkonoš